Pro návštěvníky

Adresa:
Křídlovická 34
603 00 Brno-Staré Brno
GPS souřadnice: 49°11’7.62″N,16°36’7.37″E

Jak k areně:
Winning Group Arena se nachází v samém středu města Brna. Proto doporučujeme využít spíše služeb MHD nebo chůzi před osobní dopravou (vzdálenost z autobusového i vlakového nádraží i z Mendlova náměstí je vždy cca 1 km a 3 minuty jízdy MHD).

 

 

Návštěvní řád domovské areny HC Kometa Brno

Povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku nebo
provozovateli sportovního zařízení podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecná ustanovení
1.1 Tento návštěvní řád byl vydán a schválen obchodní společností KOMETA GROUP,a.s., se
sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 262 96 195, a KOMETA GROUP,
spolek, se sídlem Křídlovická 34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 449 90 014 (dále společně jen
,,provozovatel“) a je určen pro sportovní zařízení označené jako Winning Group Arena včetně
vnějších prostor, které jsou součástí areálu (dále jen ,,Winning Group Arena“, „hala“ nebo
„stadion“). Provozovatel je oprávněn provádět v návštěvním řádu změny, přičemž aktuální
znění návštěvního řádu je dostupné na webových stránkách www.hc-kometa.cz. Vedle
návštěvního řádu provozovatel může vydávat směrnice, které upraví aktuální podmínky
vstupu a pobytu návštěvníků ve Winning Group Areně, a to zejména s ohledem na aktuální
omezení stanovená mimořádnými opatřeními vydanými příslušnými orgány státní správy.
1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku a ochrany bezpečnosti, zdraví a
majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech
akcí, které se budou v hale uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu haly je též zajištění příjemné
sportovní a společenské atmosféry.
1.3 Každý návštěvník zakoupením vstupenky, případně taktéž vstupem do areálu Winning
Group Areny souhlasí s tímto návštěvním řádem provozovatele a se směrnicemi upravujícími
aktuální podmínky vstupu a pobytu ve Winning Group Areně, který se zavazuje dodržovat po
celou dobu konání akce. V případě porušení návštěvního řádu nebo směrnice je provozovatel
oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup na akci, případně předčasně ukončit pobyt návštěvníka
na dané akci, a to bez náhrady vrácení vstupného.
1.4 Úpravou obsaženou v návštěvním řádu nejsou dotčena oprávnění a povinnosti návštěvníka
i provozovatele, pořadatelské a bezpečnostní služby, plynoucí z obecně závazných právních
předpisů, které nelze dohodou stran změnit. Jde zejména o ověření totožnosti, provedení
prohlídky, kontroly a nahlédnutí do zavazadel z důvodu kontroly dodržování zákazu
nebezpečných předmětů a minimalizace rizik na stadionu, které probíhá na bázi dobrovolnosti
ze strany návštěvníka, v opačném případě může být do haly nevpuštěn/z haly vyveden, nebo
bude k provedení potřebného úkonu přivolán orgán policie, případně jiná osoba v souladu
s právním řádem ČR.

2. Domovská arena – Winning Group Arena

2.1 Winning Group Arena slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a
kulturních akcí a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně provozovatel.
2.2 Veřejnost může do areálu Winning Group Areny vstupovat pouze se souhlasem
provozovatele haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných
případech jiným rozhodnutím provozovatele haly, a pouze v souladu s podmínkami
stanovenými tímto návštěvním řádem.
2.3 Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto
návštěvního řádu též Hellas Brno Security s.r.o., se sídlem Tyršova 258, 664 42 Modřice, IČO:
063 11 873, případně jiná provozovatelem pověřená osoba (dále jen „pořadatelská nebo
bezpečnostní služba“) a v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie Brno
(dále souhrnně též jen „policie“).
3. Vstupní kontrola
3.1 Každý návštěvník je při vstupu do Winning Group Areny povinen bez vyžádání ukázat a na
požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný
doklad opravňující jej ke vstupu (dále jen „opravňující průkaz“). Každý návštěvník je také
povinen při vstupu a v odůvodněných případech (např. podezření, že byl dané osobě uložen
zákaz vstupu na stadion nebo v případě porušení návštěvního řádu) také kdykoliv během
pobytu na stadionu na vyzvání prokázat pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou
totožnost.
3.2 Do prostoru areálu Winning Group Areny je zakázáno vnášet předměty (např. láhve,
dělbuchy a jiné předměty a látky způsobující nebezpečí vzniku ohně, tyče, ostré nože, zbraně
apod.), kterými by mohla být, jakkoliv ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob
pobývajících v areálu haly nebo samotný areál haly (dále jen „nebezpečné předměty“). Každý
návštěvník je na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby povinen při vstupu a kdykoli
během pobytu na stadionu umožnit pořadatelské nebo bezpečnostní službě provést kontrolu
a prohlídku a umožnit jim nahlédnout do zavazadel, které návštěvník vnáší do Winning Group
Areny. Nebezpečné předměty mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou
zabaveny.
3.3 Provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) může z důvodů ochrany
osob, jejich zdraví a majetku, zakázat vstup nebo vykázat z místa konání akce jakékoliv osoby,
které:
• se odmítly podrobit vstupní kontrole, prohlídce,
• odmítly v souladu s návštěvním řádem prokázat svou totožnost,
• představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, nebo kterým byl ze strany orgánů
veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci
nebo akce obdobné z důvodu jejich závadného chování, nebo kterým byl ze strany
jiných klubů zakázán vstup na zimní stadiony těchto klubů,
• měly na sobě, při sobě či v zavazadle nebezpečný předmět,
• mohou být pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných omamných či psychotropních látek
• se chovají agresivně, nebo
• u nichž je podezření a pravděpodobnost k násilnému chování.
V případě takového zakázání vstupu nebo takového vykázání z haly nemá návštěvník nárok na
vrácení vstupného. Zákaz vstupu na stadion může provozovatel (respektive pořadatelská nebo
bezpečnostní služba) uložit návštěvníkovi na určitý časový úsek, a to v zájmu zajištění
bezpečnosti a pořádku na pořádaných akcích.

3.4 Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. k vstupu do Winning
Group Areny, nebude umožněn vstup do haly či další pobyt v hale (budou okamžitě vykázáni
z haly). Totéž platí i pro osoby, kterým byl zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné
ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí z důvodu jejich
závadného chování na obdobných akcích a dále pro osoby, kterým byl ze strany jiných
hokejových klubů působících na území České republiky zakázán vstup na zimní stadiony těchto
klubů. Osoby, kterým byl takto odmítnut vstup nebo byly takto vykázány, nemají nárok na
vrácení vstupného.
3.5 Dítě do 120 cm (již je provozovatel, resp. pořadatelská nebo bezpečnostní služba)
oprávněn zkontrolovat před vstupem do haly) v doprovodu zákonného zástupce s platnou
vstupenkou, má vstup do hlavních prostor Winning Group Areny zdarma, to však neplatí pro
prostory vyhrazené pro vstup se zvláštním oprávněním, např. do VIP zóny, kde každá osoba
bez ohledu na věk či výšku musí mít vlastní vstupenku nebo jiné zvláštní oprávnění vyžadované
pro dané prostory.
4. Pobyt v hale, držitelé průkazu ZTP/P a osoby s postižením
pohybového aparátu nebo jinak významně sníženou
pohyblivostí
4.1 V hale mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný
opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu v hale mohou prokázat jiným
způsobem. Při opuštění haly ztrácí vstupenka svou platnost; to platí i pro držitele permanentní
vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
4.2 Vzhledem k tomu, že z míst určených pro držitele průkazu ZTP/P, osoby s postižením
pohybového aparátu nebo jinak významně a zjevně sníženou pohyblivostí, zejména pohybující
se na vozíku apod. (dále pro účely tohoto textu souhrnně označeny jako „osoby ZTP/P“), je
komplikovaný přístup k východu z Winning Group Areny a k toaletám, provozovatel osobám
ZTP/P, doporučuje vstup do haly s doprovodem další osoby, jež není osobou ZTP/P a jež je
schopna jim pomoci s pohybem v hale a v mimořádných situacích (dále pro účely tohoto textu
označena jako „doprovod“). Vzhledem k účelu doprovodu by tato osoba měla být starší 15 let.
Osoba ZTP/P, jež vstoupí do haly bez doporučeného doprovodu, vstupem do haly bere na
vědomí a souhlasí, že tak činí na vlastní odpovědnost a nebezpečí a že sama ponese veškeré
případné důsledky a že provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, jež by v důsledku
toho mohla vzniknout.
4.3 Osoba ZTP/P a její doprovod mají právo na koupi vstupenky za zvýhodněný tarif pro
doprovod osob ZTP/P dle aktuálně platných cenových podmínek provozovatele. Vstupenky
pro osoby ZTP/P jsou prodávány výhradně prostřednictvím on-line systému, informace
k prodeji těchto vstupenek vč. ceny budou uvedeny webových stránkách www.hc-kometa.cz
v sekci vstupenky. Návštěvník ZTP/P a jeho doprovod je povinen se prokázat platnou
vstupenkou a průkazkou ZTP/P při vstupu do Winning Group Areny, který pro tyto účely je
vymezen. Bezbariérový vstup do haly pro vozíčkáře je výhradně z parkoviště Winning Group
Areny přes hlavní recepci haly. Vstup pro ostatní osoby ZTP/P a jejich doprovod, kteří
nevyužívají invalidní vozík a zakoupili si vstupenky za zvýhodněný tarif je určen vstup z ulice
Poříčí (označený jako VIP vstup).

4.4 Provozovatel je oprávněn z bezpečnostních a provozních důvodů nebo z důvodů omezení
uložených mimořádnými opatřeními vydanými příslušnými orgány státní správy omezit počet
vstupenek prodávaných na konkrétní akci konanou v hale osobám ZTP/P a jejich doprovodům,
nebo z těchto důvodů takové vstupenky po omezenou dobu nenabízet vůbec.
4.5 Hala je zpřístupněna pro veřejnost zpravidla 1,5 – 2 hodiny před zahájením akce do
uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z
organizačních důvodů jinak.
4.6 Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (případně jen sektor) uvedené na vstupence
pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru
jim určeném provozovatelem a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské
nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků policie. Pokud si návštěvník (fanoušek
hostujícího týmu) zakoupí vstupenky do sektoru domácího týmu a na utkání se dostaví v
oblečení se znaky hostujícího týmu (klubu) nebo s předměty se symboly hostujícího týmu
(klubu), může mu provozovatel (respektive pořadatelská nebo bezpečnostní služba) zakázat
na základě svého rozhodnutí z bezpečnostních důvodů vstup do sektoru domácího týmu.
Takový návštěvník může být vpuštěn do jiného sektoru, nebo může být vykázán, případně
vyveden z haly bez nároku na vrácení vstupného.
4.7 Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn
pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na
vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou
po zahájení dané akce. V případě neuposlechnutí takového pokynu mohou být z haly vyvedeni
bez nároku na vrácení vstupného.
5. Chování v hale
5.1 Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru haly tak, aby svým jednáním neohrožoval
bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu akce,
která v hale právě probíhá.
5.2 Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní
služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby, hygieny a hlasatele.
5.3 Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazné právní
předpisy, nařízení a opatření orgánů státní správy a samosprávy, pokyny provozovatele,
pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou
povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské, politické nesnášenlivosti,
nebo nesnášenlivosti z důvodu jiných názorů. Návštěvníci jsou současně povinni dodržovat
veškeré právní předpisy, opatření a doporučení (vydaná Parlamentem ČR, vládou ČR,
Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo jiným orgánem státní správy či samosprávy apod.) a
pokyny provozovatele, jež stanoví podmínky pro pobyt ve veřejných prostorách, účast na
akcích apod., a to zejména limity pro počet osob, jež se akce mohou zúčastnit, hygienická a
bezpečnostní opatření. Návštěvníci jsou případně povinni respektovat předepsaná omezení,
zejména ohledně povinnosti nosit roušku, vzájemných odstupů osob, omezení přístupu do
určitých prostor haly, hygienická opatření, a dodržovat rovněž případné pokyny provozovatele
(resp. pořadatelské nebo bezpečnostní služby). Provozovatel, resp. pořadatelská nebo
bezpečnostní služba je oprávněna provést kontrolu zdravotního stavu jakéhokoli návštěvníka
(vizuálně a měřením teploty) a zakázat mu vstup do haly bez nároku na vrácení vstupného,
pokud budou mít pochybnosti o jeho zdravotním stavu.
5.4 V případě porušení nebo nerespektování ustanovení v odst. 5.1 – 5.3 může být návštěvník
dopouštějící se jednání v rozporu s návštěvním řádem nebo se závaznými předpisy z prostoru
haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného.
Provozovatel prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby sepíše o porušení
návštěvního řádu záznam. V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s
tímto návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na
akci nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo
bezpečnostní službou, provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do
haly na akce pořádané provozovatelem haly, a to na dobu určitou nebo neurčitou, případně
zneplatnit návštěvníkovi permanentní vstupenku. V takovémto případě jde o rozhodnutí
provozovatele.
5.5 Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z haly jsou návštěvníci povinni
udržovat volné.
5.6 Winning Group Arena a její okolí je monitorována stacionárním kamerovým systémem a
během pobytu v ní mohou být pořizovány fotografie a obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové
záznamy, na nichž mohou být zachyceny obrazy, podoby nebo hlasy návštěvníků v jakékoliv
části hlediště. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a vstupem do haly souhlasí s pořízením
takových záznamů o jeho osobě vyjadřuje svůj souhlas a souhlasí také s jeho použitím pro
potřeby pořadatele, organizátora příslušné soutěže (zejména ELH) a jimi oprávněných
subjektů (zejména zajišťovatelů rádiových a TV přenosů, apod). Kamerový systém spravuje
KOMETA GROUP a.s. a jí pověřená osoba p. Martin Krpec, kontakt: +420 722 204 486, která je
správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7) nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
5.7 Správce zpracovává obrazové, zvukové a/nebo obrazovo-zvukové záznamy za účelem
sledování vymezených prostor na základě právních důvodů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně za účelem pořizování přenosů,
zpravodajství a fotodokumentace ze sportovních utkání a/nebo jiných veřejných hromadných
akcí pořádaných v hale a za účelem jejich archivace a použití pro komerční účely provozovatele
nebo jím pověřeného subjektu, a dále z důvodu oprávněného zájmu správce, kterým je
ochrana a bezpečnost osob a majetku v hale a jejím okolí, zaznamenání protiprávních jednání
osob v hledišti a zamezení vstupu na stadion osobám, které se na zimních stadionech nebo
v obdobných zařízeních dopouštějí porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního
jednání. Záznamy mohou obsahovat podobu subjektů údajů a jeho hlasové projevy. Obrazové
nebo obrazovo-zvukové záznamy jsou uloženy po dobu 7 kalendářních dní, ledaže se jedná o
záznam nedovoleného jednání ve smyslu právního řádu ČR nebo tohoto návštěvního řádu,
které jsou uchovávány po dobu 30 kalendářních dnů a v takovém případě jsou zpravidla
ztotožněny s dalšími osobními údaji daného návštěvníka, a to s jeho jménem, příjmením,
datem narození, číslem průkazu totožnosti a popisem porušujícího jednání. V případě potřeby
jsou takové záznamy s dalšími ztotožněnými osobními údaji návštěvníka v souladu s právními
předpisy předávány příslušným orgánům veřejné moci v rámci řešení přestupku či trestného
činu nebo ČSLH a dalším klubům v ČR v případě, že dojde k závažnému porušení návštěvního
řádu (např. ublížení na zdraví jiného návštěvníka, poškození majetku vyšší hodnoty) a
zpracovány dále v souladu s čl. 9 tohoto návštěvního řádu. Uvedené lhůty uchování
obrazových a obrazovo-zvukových záznamů se netýkají záznamů z rozhlasových a TV přenosů
sportovních utkání a jiných veřejných hromadných akcí pořádaných v hale, jež podléhají
režimu § 89 občanského zákoníku a u nichž je doba jejich uchování stanovena pořizovatelem
příslušného záznamu.
5.8 Návštěvník jako subjekt údajů je oprávněn v souladu s čl. 13 až 22 obecného nařízení o
ochraně osobních údajů požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, výmaz,
omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, to vše v písemné formě na
adrese sídla provozovatele, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů. obecným nařízením o ochraně osobních údajů požadovat
od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést
námitku proti zpracování, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. Zákazy
6.1 Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu provozovatele Winning Group
Areny zakázáno vnášet do haly zejména následující předměty:

rasistický, hanlivý, diskriminační, vulgární nebo dobrým mravům odporující
propagandistický materiál,

zbraně jakéhokoli druhu,

spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého
materiálu,

neskládané předměty (např. násady na vlajky, žebříky, kola apod.),

jakoukoliv pyrotechniku,

mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

jakékoliv vlastní nápoje či občerstvení zakoupené mimo areál haly,

zvířata, laser ukazovátko, kufry, velké tašky, objemné batohy,

fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání
zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele
haly,

trubku vuvuzela

6.2 Dále je návštěvníkům zakázáno:

vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární, jinak neslušné
nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,

vstupovat do haly, pokud nesplňuje aktuálně platné podmínky účasti na sportovních
utkáních nebo jiných veřejných hromadných akcích pořádaných v hale nebo pokud
vykazuje známky nemoci (zejména zvýšená teplota, kašel), nebo pokud přišel do styku
s nakaženou osobou porušením této povinnosti se návštěvník vystavuje možnosti
trestního stíhání pro spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle §
152 nebo § 153 trestního zákoníku,

házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro
návštěvníky,

jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm,

ničit zařízení a vybavení haly,

bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží
propagující značku KOMETA GROUP, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby,
vybavení nebo cesty,

konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou,
zejména odhazováním věcí,

jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či
obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu akce,

překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na
stadionu,

zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby,

vykonávat jakoukoliv podnikatelskou činnost jako například provozování občerstvení,
rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin nebo reklamních či upomínkových
prospektů a předmětů bez předchozího souhlasu provozovatele.

6.3 Provozovatel haly je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší zákazy a omezení
uvedené výše v odst. 6.1 a 6.2 náhradu škody včetně případné újmy nemajetkové, která byla
v důsledku zakázaného jednání způsobena.

6.4 V prostoru haly platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.

6.5 V případě porušení nebo nerespektování ustanovení v odst. 6.1 6.2, nebo 6.4 je
návštěvník na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby okamžitě povinen ukončit
zakázané jednání a neopakovat ho, takový návštěvník může být také z prostoru haly bez
předchozího napomenutí okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného. Provozovatel
prostřednictvím pořadatelské či bezpečnostní služby může o porušení návštěvního řádu
sepsat záznam. V případě, že se návštěvník opakovaně dopustí jednání v rozporu s tímto
návštěvním řádem a v důsledku toho nebude opakovaně (nejméně dvakrát) vpuštěn na akci
nebo bude předčasně ukončena jeho účast na akci v hale pořadatelskou nebo bezpečnostní
službou, provozovatel může vyslovit takovému návštěvníkovi zákaz vstupu do haly na akce
pořádané provozovatelem haly, a to na dobu určitou nebo neurčitou, případně zneplatnit
návštěvníkovi permanentní vstupenku. V takovémto případě jde o rozhodnutí provozovatele.

7. Odpovědnost za škody

7.1 Vstup a užívání Winning Group Areny uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
Úrazy a škody má každý povinnost neprodleně nahlásit provozovateli haly.

8. Jednání proti návštěvnímu řádu, právním předpisům,
dobrým mravům a veřejnému pořádku

8.1 Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z haly
a postihnuty zákazem vstupu do Winning Group Areny, a to na dobu určitou i neurčitou. Totéž
platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vznikne
li podezření z trestného jednání nebo přestupku. Porušení návštěvního řádu může být
kompetentními orgány posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 odst.
1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (porušení podmínek uložených na
ochranu veřejného pořádku při konání sportovních nebo kulturních akcí), a to za předpokladu,
že se nejedná o jiné přestupky. Sankcí může být uložení pokuty ve výši stanovené příslušnými
předpisy..

8.2 Opatření podle odstavce 8.1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli
haly nebo pořadateli dané akce.

8.3 Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají
nedotčena.

9. Informace o zpracování osobních údajů

9.1 Kdykoliv v průběhu pobytu na stadionu mohou být pořizovány fotografie, obrazové,
obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků.

9.2 Provozovatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13
obecného nařízení o ochraně osobních údajů návštěvníky a další osoby, které vstupují do
prostor haly, o zpracování jejich osobních údajů za účelem ochrany majetku a bezpečnosti
osob v hale. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6
odst. 1 písm. a) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně za účelem
pořizování přenosů, zpravodajství a fotodokumentace ze sportovních utkání a/nebo jiných
veřejných hromadných akcí pořádaných v hale a za účelem jejich archivace a použití pro
komerční účely provozovatele nebo jím pověřeného subjektu, a dále z důvodu oprávněného
zájmu správce, kterým je zajištění ochrany a bezpečnosti osob a majetku a zamezení vstupu
osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech, či v obdobných zařízeních, porušování
návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání. Provozovatel může zpracovávat osobní
údaje návštěvníků v hale pořádaných akcí a dalších osob, které se podílejí na zajištění a
průběhu akce. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro
dosažení výše uvedeného oprávněného zájmu, a to pouze po dobu uvedenou v odst. 5.7
pokud jde o kamerové záznamy, u ostatních osobních údajů po dobu nejvýše 5 let od poslední
návštěvy akce v hale dotčenou osobou.

9.3 Provozovatel zpracovává za účelem popsaným v odst. 9.2 a ze stejného právního důvodu
a k dosažení stejného oprávněného zájmu správce osobní údaje osob, které se v hale dopustili
porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání. Osobní údaje těchto osob jsou
zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, číslo dokladu
totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které
je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného
důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech, a to po dobu 5 let od posledního
závadného jednání.

9.4 Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, konkrétně požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům,
opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, to vše v písemné
formě na adrese sídla provozovatele, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.5 Provozovatel předává osobní údaje dle odst. 9.3 ke zpracování za stejným účelem ze
stejného právního důvodu a k dosažení stejného oprávněného zájmu správce dalším
samostatným správcům osobních údajů: Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem
Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 005 36 440, Asociaci profesionálních
klubů ledního hokeje, se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 604
56 892, jím pověřenému správci BPA sport marketing a.s., IČO: 04597605, se sídlem Praha 9,
Českomoravská 2420/15, a dále dalším hokejovým klubům působícím na území ČR, případně
provozovatelům zimních stadionů na území ČR.

9.6 Návštěvník uděluje zakoupením vstupenky, případně vstupem ho haly souhlas s tím, že
audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v
průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, mohou být použity ke komerčním účelům nebo
jinak zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
V případě zpracování osobních údajů konkrétních osob provozovatel v postavení správce
osobních údajů tímto informuje podobně jako dle odst. 9.2 ve smyslu čl. 13 obecného nařízení
o ochraně osobních údajů návštěvníky a další osoby, které vstupují do prostor haly, o
zpracování jejich osobních údajů za účelem propagace a k marketingovým a komerčním
účelům. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 5 odst.
1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně z důvodu oprávněného
zájmu správce, kterým je propagace akcí, marketingové, komerční a další propagační aktivity.
Provozovatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků v hale pořádaných akcí a dalších
osob, které se podílejí na zajištění a průběhu akce. Provozovatel bude zpracovávat osobní
údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedeného oprávněného zájmu, a to
pouze po dobu uvedenou v odst. 5.6 pokud jde o kamerové záznamy, u ostatních osobních
údajů po dobu nejvýše 5 let od poslední návštěvy akce v hale dotčenou osobou.

10. Účinnost
Tento návštěvní řád domovské areny HC Kometa Brno tj. Winning Group Areny nabývá účinnosti dnem 5. srpna 2023.
V Brně dne: 5. srpna 2023.
Za provozovatele: KOMETA GROUP,a.s., KOMETA GROUP, spolek, Křídlovická 34, 603 00 BRNO